ΑΛΜΠΑΣΕΜ Α.Ε.

Στοιχεία εταιρίας

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 2491701000
Α.Φ.Μ.: 094496596
Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Περιγραφή

Η ΑΛΜΠΑΣΕΜ Α.Ε. λειτουργεί με γνώμονα τον Κυρίαρχο Στόχο και τις Αξίες του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, προσηλωμένη στην προσφορά αξίας στον πελάτη μέσω προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.

Η εταιρία δραστηριοποιείται στην παραγωγή τσιμέντου, ετοίμου σκυροδέματος και άλλων δομικών υλικών, καθώς και στην εκμίσθωση εγκαταστάσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αναλαμβάνει επίσης την κατασκευή και εκμετάλλευση μηχανημάτων και εγκαταστάσεων ενσάκκισης, αποθήκευσης και μεταφοράς των παραπάνω υλικών, ενώ στις δραστηριότητές της περιλαμβάνονται ακόμα η απόκτηση και εκμετάλλευση λατομείων, η εμπορία αδρανών και άλλων δομικών υλικών, καθώς και η παραγωγή και εμπορία ασφάλτου και ασφαλτομιγμάτων.